Odluka o javnom natječaju za povjeravanje komunalnih poslova na temelju ugovora deratizacije i dezinsekcije

Na temelju članka 52. Statuta Općine Molve („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 5/13), u vezi s člankom 6. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Općine Molve („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 10/12, u daljnjem tekstu: Odluka) Općinski načelnik Općine Molve donosi

Odluku o javnom natječaju za povjeravanje komunalnih poslova na temelju ugovora deratizacije i dezinsekcije

DOKUMENTACIJU PREUZMITE OVDJE

Javni poziv - nerazvrstane ceste u k.o. Molve

REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNIČKO- KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MOLVE

KLASA: 930-01/16-01/3
URBROJ: 2137/09-16-2
Molve, 14. ožujak 2016.

objavljuje na temelju članaka 123.-126. i 131.-133. Zakona o cestama (Narodne novine broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14)
JAVNI POZIV
kojim Općina Molve, koja upravlja nerazvrstanim cestama na području Općine Molve, obavještava nositelje stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena cesta o izradi geodetskog elaborata izvedenog stanja nerazvrstanih cesta u k.o. Molve.
Oznaka cesta:
1. Nerazvrstana cesta MO-17-Beljevine 1
2. Nerazvrstana cesta MO-11-Pavlove 1
3. Nerazvrstana cesta MO-13-Mačkove 1
4. Nerazvrstana cesta RE-4-Jade 2

Datum početka uvida u elaborat: 18. ožujak 2016. u 9:00 sati u zgradi Općine Molve u Molvama, Trg kralja Tomislava 32.

Opširnije...

Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Molve

Na temelju članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ broj 57/12. i 120/12.) i članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.), a sukladno Planu prijma za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Molve za 2016. godinu, općinski načelnik Općine Molve objavljuje

JAVNI POZIV za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Molve

u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom, za sljedeća radna mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Molve:

1. Viši stručni suradnik za imovinske i pravne poslove, 1 polaznik

Opširnije...

Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Molve

KLASA: 112-06/16-01/1
UR.BROJ: 2137/17-16-9
Molve, 22. siječanj 2016.

Na temelju članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ broj 57/12. i 120/12.) i članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.), a sukladno Planu prijma za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Molve za 2016. godinu, općinski načelnik Općine Molve objavljuje

Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Molve

Opširnije...

Stranica 5 od 16