Odluka o raspisivanju javnog natječaja za održavanje javne rasvjete na području općine Molve - ponovljeni naječaj

Na temelju članka 52. Statuta Općine Molve („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj: 5/13. i 3/15) i članka 6. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području općine Molve (Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije broj: 12/12), Općinski načelnik Općine Molve donosi

Odluku o raspisivanju javnog natječaja za održavanje javne rasvjete na području općine Molve

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Molve - pekare

Na temelju  članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11) i članka 4. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Molve („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 10/13) Općinski načelnik Općine Molve raspisuje

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Molve - pekare

Obrasci

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje troškova nabave dijela udžbenika za osnovnu školu

Na temelju Odluke o sufinanciranju troškova nabave dijela udžbenika za učenike Osnovne škole Molve za školsku godinu 2017./2018., KLASA: 602-01/17-01/5, UR.BROJ: 2137/17-17-1 od 25. kolovoza 2017. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Molve objavljuje

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje troškova nabave dijela udžbenika

UČENICIMA OSNOVE ŠKOLE MOLVE S PODRUČJA OPĆINE MOLVE ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

Opširnije...

Poziv za dostavu ponuda - nabava usluga posredovanja u prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Molve

Poziv za dostavu ponuda - nabava usluga posredovanja u prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Molve 

a) nekretnina u Novom Vinodolskom, upisana u zk.ul.br. 3069, k.o. Novi, k.č.br. 3200/1 dvije zgrade, 3 garaže i dvorište površine 1.762 m2

b) nekretnina u Selinama, upisana u zk.ul.br. 541, k.o. Seline, k.č.br. 5214 pašnjak površine 1.038 m2 

Rok za dostavu ponuda: 15.9.2017. do 9.00 sati.

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Molve

Temeljem članka 391. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („ Narodne novine“, broj: 91/96, 68/98,137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 36. Statuta Općine Molve („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ br. 5/103. i 3/15) i Zaključka Općinskog vijeća Općine Molve, KLASA: 372-03/17-01/2, URBROJ: 2137/17-17-1 i 372-03/17-01/3, URBROJ: 2137/17-17-1 od 29. lipnja 2017. godine, Općinski načelnik Općine Molve raspisuje

NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Molve

Stranica 1 od 17