Kontaktirajte nas OVDJE.

Temeljem članka 391. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („ Narodne novine“, broj: 91/96, 68/98,137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 36. Statuta Općine Molve („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ br. 5/103. i 3/15) i Zaključka Općinskog vijeća Općine Molve, KLASA: 372-03/17-01/2, URBROJ: 2137/17-17-1 i 372-03/17-01/3, URBROJ: 2137/17-17-1 od 29. lipnja 2017. godine, Općinski načelnik Općine Molve raspisuje

NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Molve

© 2018 Općina Molve. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg