Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Molve

Odluka o izmjenama Odluke o raspoređivanju sredstva političkim strankama

- Odluka o odabiru idejnih rješenja - uređenje prostora Čingi-Lingi

Odluka o osnivanju savjeta mladih Općine Molve

- Odluka o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom Općine Molve za 2024. godinu

Odluka o visini poreznih stopa poreza na dohodak Općine Molve

- Poslovnik Općinskog vijeća Općine Molve 2023

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Molve

Odluka o financiranju troškova nabave radnih bilježnica za učenike Osnovne škole Molve za šk.god. 2023-2024

Odluka o osnivanju Socijalnog vijeća Općine Molve

Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Molve

Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi plana upravljanja imovinom za 2022. godinu

Odluka o dodjeli subvencije za razvoj turističke djelatnosti na području Općine Molve

Odluka o potpori usluga umjetnog osjemenjivanja plotkinja i pregleda mesa na trihinelu u 2023.

Odluka o subvencijama za osnivanje gospodarskih subjekata u 2023. godini

Odluka o subvenciji kapitalnih ulaganja u sredstva za rad u 2023. godini

Odluka o sufinanciranju rušenja starih, zapuštenih i opasnih objekata Općine Molve

Odluka za dodjelu subvencija za fasade, termo-fasade i pročelja na području Općine Molve

Odluka o izmjeni Odluke o sufinanciranju troškova sakupljanja i odvoza otpada Molve

Odluka o isplati jednokratne novčane pomoći za novorođeno dijete na području Općine Molve

Odluka o sufinanciranju priključka na sustav vodoopskrbe na području Općine Molve u 2023.

Program mjera za mlade na području Općine Molve

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke pomoći za plaćanje režijskih troškova kućanstava na području Općine Molve

Odluka o pomoći udomiteljima za smještaj korisnika u udomiteljstvu na području Općine Molve

Odluka o pomoći za plaćanje režijskih troškova kućanstava na području Općine Molve

- Odluka o subvenciji za izvođenje praktične nastave i naukovanja u zanimanju

Odluka o sufinanciranju plaćanja troškova sakupljanja i odvoza otpada na području Općine Molve

Odluka o sufinanciranju priključaka na sustav vodoopskrbe na području Općine Molve u 2022.

Odluka o dodjeli subvencija za fasade, termo-fasade i pročelja na području Općine Molve u 2022.

Odluka o dodjeli subvencije za osnivanje gospodarskih subjekata na području Općine Molve

Odluka o najviše dopuštenom iznosu potpora u 2022.

Odluka o odobravanju pomoći za školovanje učenicima i studentima za šk.god.2021.-2022.

Odluka o odobravanju sufinan. kamate i troškova obrade kredita obrtnicima i poduzetnicima u 2022.

Odluka o potporama za premije osiguranja usjeva, nasada i stoke 2022.

Odluka o potpori usluga umjetnog osjemenjivanja plotkinja i pregleda mesa na trihinelu u 2022. godini

Odluka o subvenciji kapitalnih ulaganja u sredstva za rad 2022.

- Odluka o sufinanciranju rušenja starih, zapuštenih i opasnih objekata Općine Molve u 2022.

Odluka o sufinanciranju terenske nastave i ekskurzija učenicima OŠ Molve u šk.god. 2021. - 2022.

Odluka o sufinanciranju troškova nabave radnih bilježnica za učenike Osnovne škole Molve za šk.god. 22.-23.

Program mjera za mlade na području Općine Molve u 2021.- 2022.god.

Odluka o davanju reciklažnog dvorišta na upravljanje

- Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Molve

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Molve

Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Molve

Godiš. provedbeni plan unapređenja zaštite od požara u Općini Molve za 2022.

Odluka o usklađenju Plana zaštite od požara Općine Molve za 2022. godinu

Plan o izmjenama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Molve u 2022. godini

Program o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Molve u 2022. godini

Program o izmjenama i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Molve u 2022. godini

- Program o izmjenama Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Molve u 2022. godini

Program o izmjeni i dopuni Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Molve u 2022. godini

Program o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u sportu na području Općine Molve u 2022. godini

Program o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Molve u 2022. godini

- Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa na području Općine Molve

Odluka o dopuni Odluke o komunalnom redu

Zaključak o izmjeni Zaključka o upravljanju održavanju i visini naknade za korištenje mrtvačnica na području Općine Molve

Cjenik korištenja Kino sale Molve

- Odluka o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi

- Plan o izmjenama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2021.

Program o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba za predškolski odgoj i obrazovanje

Program o izmjenama Programa građenja komunalne infrastrukture 2021

Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021

Program o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi u 2021

Program o izmjeni Programa šumski doprinos u 2021

Odluka o izmjenama Odluke o subvencijama kapitalnih ulaganja u sredstva za rad u 2021.

Odluka o izvršavanju Proračuna Molve za 2022.godinu

Odluka o proglašenju 2022. godine godinom biskupa Đure Kokša

- Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2022. godinu

Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Molve u 2022. godini

Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Molve u 2022. godini

Program javnih potreba sufinanciranja vjerskih zajednica na području Općine Molve u 2022. godini

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Molve u 2022. godini

Program javnih potreba u kulturi na području Općine Molve u 2022. godini

Program javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Molve u 2022. godini

Program javnih potreba u sportu na području Općine Molve u 2022. godini

Program korištenja sredstava od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta na području Općine Molve u 2022. godini

Program o namjenskom korištenju sredstava od nezakonito izgrađenih zgrada Molve u 2022. godini

- Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Molve u 2022. godini

Program utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Molve u 2022. godini

Odluka o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih usluga na području Općine Molve 2021-2026

Odluka o izmjeni Odluke o sufinanciranju plaćanja troškova skupljanja i odvoza otpada obiteljima i samcima

Odluka o dimnjačarskoj službi na području Općine Molve

Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije na području Općine Molve

Plan o izmjenama i dopunama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Molve u 2021. godini

Program o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Molve u 2021. godini

Program o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Movle u 2021. godini

Program o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Molve za 2021. godinu

- Program o izmjenama Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Molve u 2021. godini

Program o izmjeni i dopuni Programa mjera za mlade na području Općine Molve u 2021. godini

Odluka o dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Molve 2021

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o subvencijama kapitalnih ulaganja u sredstva za rad 2021

Odluka o usklađenju Plana zaštite od požara Općine Molve za 2021. godinu

Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Molve 2021

Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o mjerama pomoci poduzetnicima i obrtnicama zbog izvanredne situacije uzrokovane epidemijom bolesti COVID-19 koronavirus

Odluka o najvišem dopuštenom iznosu potpora u 2021. godini

Odluka o potporama za premije osiguranja usjeva, nasada i stoke

- Odluka o potpori usluga umjetnog osjemenjivanja plotkinja i pregleda mesa na trihinelu u 2021

Odluka o subvencijama kapitalnih ulaganja u sredstva za rad

Odluka o subvenciji proljetne sjetve ratarsko-povrtlarskih kultura poljoprivrednicima s područja općine Molve u 2021. godini

Odluka o subvencioniranju troškova ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području općine Molve

Odluka o sufinanciranju rušenja starih, zapuštenih i opasnih objekata na području općine Molve

Odluka o uvjetima i mjerilima za dodjelu subvencija za povećanje toplinske zaštite vanjske ovojnice stambenih objekata na području općine Molve

- Program o izmjeni Programa mjera za mlade na području općine Molve u 2021

Zaključak o davanju nagrade liječniku opće prakse u Općini Molve

Program o dopunama Programa potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju Općine Molve za razdoblje od 2021. do 2024. godine

Program potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju Općine Molve za razdoblje od 2021. do 2024. godine

Program mjera za mlade na području općine Molve u 2021. godini

Zaključak o upravljanju, održavanju i visini naknade za korištenje mrtvačnica na području općine Molve

Stranica 1 od 4

© 2021 Općina Molve. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg