Djelovanje i ustrojstvo Općine Molve

PROPISI /godina broj stranica/

Plan jedinstvenih klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena Općine Molve

Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Općine Molve (2021.)

Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Molve 2021

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Molve 2021

Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Molve

Poslovnik Općinskog vijeća Općine Molve

Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima

Radna procedura - stvaranje obveza pri isporuci roba/obavljanju usluga/izvršenju radova

Statut Općine Molve /2013 5 350/

Odluka o financiranju političkih stranaka i nezavisnih članova Općinskog vijeća Općine Molve /2012 15 1566/

Odluka o raspoređivanju redovnih sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Molve za razdoblje od 1. siječnja 2013. godine do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju redovitih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave /2012 15 1567/

Odluka o raspoređivanju redovitih sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Molve od njegovog konstituiranja do 31. prosinca 2013. godine /2013 11 971/, /2013 15 1545/

Odluka o naknadi troškova članovima Općinskog vijeća Općine Molve i njegovih radnih tijela te članovima vijeća mjesnih odbora Općine Molve /2013 11 971/

Odluka o plaći i drugim materijalnim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Molve /2010 6 528/

Odluka o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Molve /2011 6 663/

Odluka o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Molve /2013 15 1544/

Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Molve /2010 10 913/, /2011 6 662/, /2011 12 1302/, /2013 15 1543/

Pravilnik o kriterijima i načinu provođenja ocjenjivanja službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Molve /2009 3 211/

Odluka o određivanju službenika za informiranje u Općini Molve /2004 7 563/

Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija Općine Molve /2004 8 725/

 

IMENOVANJA  /godina broj stranica/

Rješenje o izboru predsjednika i članova Mandatnog povjerenstva Općinskog vijeća Općine Molve /2013 9 826/

Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Molve /2013 9 827/

Rješenje o izboru predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Molve /2013 9 827/

Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za Statut i Poslovnik Općinskog vijeća Općine Molve /2013 11 972/

Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za financije i Proračun Općinskog vijeća Općine Molve/ 2013 11 972/ 

Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za poljoprivredu, vodoprivredu i gospodarski razvoj Općinskog vijeća Općine Molve /2013 11 973/

Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za komunalne djelatnosti, zaštitu okoliša i prostorno uređenje Općinskog vijeća Općine Molve /2013 11 973/

Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za prosvjetu, kulturu, znanost i sport Općinskog vijeća Općine Molve /2013 11 973/

Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za predstavke i žalbe Općinskog vijeća Općine Molve /2013 11 973/

Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za procjenu šteta Općinskog vijeća Općine Molve /2013 11 974/

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Socijalnog vijeća Općine Molve /2013 15 1544/

Rješenje o razrješenju i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Molve /2013 11 974/

Rješenje o osnivanju Povjerenstva za popise birača Općine Molve i imenovanju predsjednika, članova i njihovih zamjenika /2009 18 2403/

Rješenje o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova i imenovanju predsjednika i članova /2005 1 97/

Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Pčelica" Molve /2013 11 975/

Rješenje o imenovanju ravnatelja Dječjeg vrtića "Pčelica" Molve /2011 10 1090/

© 2021 Općina Molve. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg